AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Gdy otrzymamy uszkodzoną przesyłkę

  W przypadku uszkodzenia przesyłki przysługuje nam bezpośrednie roszczenie do sprzedawcy

  Może się zdarzyć, że przesyłka która do nas dotarła jest uszkodzona.

  Kurier bezradnie rozkłada ręce i mówi że to wina sprzedającego. Sprzedający natomiast oznajmia nam, że on wysyłał przesyłkę w stanie nieuszkodzonym. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

  Po pierwsze uspokoić się, ponieważ mamy swoje prawa jako konsument. Zgodnie z art. 548 § 3 k.c. jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Oznacza to, że dopiero gdy odbierzemy przesyłkę do rąk własnych to wygasa odpowiedzialność sprzedającego towar. W przypadku uszkodzenia przesyłki przysługuje nam bezpośrednie roszczenie do sprzedawcy, a co za tym idzie sprzedawca nie może uchylać się od odpowiedzialności także wówczas, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy przewoźnika, któremu sprzedawca powierzył dostawę. Kwestią odrębną jest natomiast ustalenie winy w relacji sprzedawca - przewoźnik, jednak nas to już nie interesuje. Jednak w sytuacji gdy to my dokonaliśmy wyboru przewoźnika, a nie sprzedawca to niebezpieczeństwo uszkodzenia rzeczy przechodzi na nas już z chwilą wydania jej przewoźnikowi, a nie z chwilą odbioru przez nas rzeczy od przewoźnika.

  Pamiętajmy, że gdy odbieramy przesyłkę, musimy zwrócić uwagę na jej stan. Mamy prawo nie przyjmować uszkodzonej przesyłki. Jeżeli zauważymy, że jest ona uszkodzona to powinniśmy spisać z kurierem protokół szkody. Gdy uszkodzenie przesyłki ujawniło się po jej odbiorze i nie można było go zauważyć z zewnątrz przy wydaniu to kurier ustala stan przesyłki na nasze żądanie zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Jest to tyle istotne, że przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia, chyba, że protokół odbioru nie został sporządzony z winy przewoźnika albo uszkodzenie paczki nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Protokolarne ujawnienie szkody, w szczególności gdy z protokołu takiego wynika jaka była jego przyczyna, ma istotny wpływ na ustalenie osoby odpowiedzialnej za jej powstanie (przewoźnik albo nadawca).

  W przypadku winy sprzedającego mamy wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty za uszkodzenie przesyłki. Możemy dochodzić swych praw z tytułu niezgodności towaru z umową bądź gwarancji lub żądać odszkodowania za faktyczną szkodę, jakiej doznaliśmy wskutek niezgodności towaru z umową. Pamiętajmy, że kupujący, który utracił roszczenie z tytułu gwarancji i niezgodności towaru z umową, może dochodzić od sprzedawcy roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych. Często wystarczy też rozmowa telefoniczna i sprzedawca może zaoferować nam ponowną wysyłkę zamówionego towaru lub zwrot zapłaconych pieniędzy. W przypadku winy przewoźnika możemy złożyć reklamację w każdym urzędzie pocztowym na terenie kraju lub w placówce firmy kurierskiej. Jeśli jednak zależy nam na jak najszybszej odpowiedzi, najlepiej reklamację składać w urzędzie pocztowym , w którym paczka została nadana. Najczęściej jest to jednak niemożliwe. Reklamacja powinna zawierać nasze dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania. Ponadto w reklamacji należy określić rodzaj reklamowanej przesyłki oraz uzasadnienie składania reklamacji. Jeśli ubiegamy się o odszkodowanie, należy wpisać kwotę tego odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od rodzaju przesyłki. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, spór zarówno z Pocztą Polską, jak i inną firmą kurierską można oddać do sądu powszechnego. Istnieje również możliwość zwrócenia się z zaistniałą sytuacją do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o mediację w sporze z przewoźnikiem.

  Adwokat KRZYSZTOF LIBERDA

  Kalisz, Al. Wolności 18/9, tel. 62 598 20 50

  www.krzysztofliberda.pl

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.