AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Znika bankowy tytył egzekucyjny

  W 2016 roku banki stracą prawo do samodzielnego wystawiania tytułów egzekucyjnych (fot. Internet)

  W 2016 roku banki stracą prawo do samodzielnego wystawiania tytułów egzekucyjnych

  1 sierpnia 2016 nastąpią zmiany w przepisach o bankowym tytule egzekucyjnym. Jest to o tyle ważna kwestia dla nas, że nie będzie już miała miejsca sytuacja nadmiernego uprzywilejowania banków w sporach z konsumentami. Banki utracą prawo do samodzielnego wystawiania tytułów egzekucyjnych pod postacią bankowych tytułów egzekucyjnych.

  Obecnie jeżeli bank chce wszcząć egzekucję komorniczą nie musi pozywać swojego dłużnika przed sądem w celu uzyskania prawomocnego orzeczenia stwierdzającego istnienie wymagalnego roszczenia (które stanowi tytuł egzekucyjny), a następnie składać do tegoż sądu wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. Bank samodzielnie wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, a następnie wnosi do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności i po jej uzyskaniu może zgłosić się do komornika. Taka sytuacja powoduje, że proces odzyskania należności, jest znacznie krótszy, co dla banków jest bardzo korzystne. Patrząc zaś z punktu widzenia nas, czyli konsumentów, będących dłużnikami banku, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Nasze interesy nie są w wystarczająca chronione, ponieważ sąd rozpoznając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie rozpoznaje sprawy merytorycznie, a jedynie pod kątem formalnym. Oznacza to, że jedyną przesłanką do uwzględnienia przez sąd wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, jest stwierdzenie, że wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny składa się ze wszystkich niezbędnych elementów i został wystawiony w odniesieniu do dokonanej czynności bankowej, np. udzielenie kredytu, bez przeprowadzenia postępowania sądowego. Nadanie takiej klauzuli to zielone światło dla komornika aby wszczął egzekucje naszego długu co często wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami dla nas. Warto zaznaczyć, że banki to jedyne podmioty, które samodzielnie mogą wystawiać tytuły egzekucyjne. Inne osoby prawne czy też fizyczne chcąc odzyskać przysługującą im należność pieniężną muszą uzyskać tytuł egzekucyjny w wyniku przeprowadzenia pełnego postępowania sądowego. Taka uprzywilejowana pozycja banków stanowi jawną dyskryminację przede wszystkim klientów banków, co potwierdził w swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny.

   

   

  Od sierpnia 2016 banki chcąc uzyskać tytuł egzekucyjny będą musiały korzystać z drogi sądowej, co wiąże się z wydłużeniem czasu potrzebnego do uzyskania swoich wierzytelności, a także ze zwiększeniem kosztów prowadzenia postępowania zmierzającego do tego celu, które wzrosną o koszty postępowania sądowego. A co oznaczają zmiany dla nas? Ekonomiści obawiają się, że to my - klienci "zapłacimy" za koszty prowadzonych postępowań sądowych np. poprzez zwiększenie kosztów udzielenia kredytu. Banki mają też możliwość przy udzieleniu kredytu zażądać złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o poddaniu się egzekucji komorniczej w razie zalegania ze spłatą kredytu. Dzięki temu w razie pojawienia się zaległości kredytowych będą mogły odzyskać przysługujące im z tego tytułu wierzytelność bez konieczności wszczynania sporu na drodze sądowej.

  Wydaje się jednak, że zmiany w prawie bankowym należy uznać za pozytywne, a dzięki likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego klienci banków, którzy w sporach z nimi prowadzonych co do zasady są na pozycji słabszej, zyskają należytą ochronę swoich praw.

  adwokat Krzysztof Liberda

  krzysztofliberda.pl

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.