AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Upadłość konsumencka

  Upadłość konsumencka daje możliwość oddłużenia, czyli umorzenia niespłaconych zobowiązań.

  Status materialny to dla wielu osób najlepsza droga do pokazania, że "udało" nam się w życiu. Jednak los bywa tak przewrotny, że dzisiaj jesteśmy królami życia, a jutro rano budzimy się jako dłużnik. Przykładem takiej sytuacji może być utrata pracy, śmierć bliskiej osoby czy nagła choroba. Często pogorszenie się naszego stanu finansowego następuje bez naszej winy przez okoliczności, na które nie ma się wpływu. Nie możemy jednak użalać się nad naszym losem i biernie czekać. W takim przypadku można skorzystać z instytucji prawnej jaką jest upadłość konsumencka, która daje nam możliwość oddłużenia, czyli umorzenia niespłaconych zobowiązań.
  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć dłużnik. Nie musi to być wyłącznie konsument, ale także były wspólnik spółki osobowej czy osoba, która prowadziła działalność gospodarczą. W przypadku byłych przedsiębiorców od 01.01.2016 r. wniosek
  o upadłość konsumencką można złożyć zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej, a nie jak wcześniej po roku od dnia wyrejestrowania działalności. Aby złożyć wniosek wystarczy posiadać co najmniej jednego wierzyciela. Od stycznia wniosek taki może także złożyć wierzyciel. Zgodnie z nowymi przepisami ma on prawo zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy, po zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia jej z właściwego rejestru nie upłynął rok. Dotyczy to także byłych wspólników osobowych spółek handlowych oraz osób, które faktycznie prowadzili działalność gospodarczą pomimo jej niezarejestrowania.


   Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką musimy być niewypłacalni co oznacza, że nie wykonujemy wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc takich których termin zapłaty już nadszedł.  Nasze długi mogą mieć charakter zarówno cywilnoprawny jak i publicznoprawny (np. podatki). Nie jest ważna wysokość pasywów w stosunku do aktywów, a  nawet okres opóźnienia. Jeżeli komornik wszczął egzekucje wobec naszego długu to nie zamyka nam to drogi do złożenia wniosku o upadłość. Złożenie takiego wniosku jest tym bardziej uzasadnione skoro długi przekraczają znacząco cały majątek.

  Ważna przesłanką upadłości konsumenckiej jest zasada niezawinienia. Oznacza to, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.  Niezawinione popadnięcie w długi to np. wzięcie kredytu, a następnie, w trakcie jego spłaty, utrata pracy z przyczyn niezawinionych. Następną negatywną przesłanką jest  uznanie  naszej czynności prawnej za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, np. czynność mająca na celu wyzbycie się majątku (darowanie nieruchomości żonie). Sąd oddali też wniosek jeżeli dane w nim zawarte są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że wskazane braki mają charakter nieistotny. We wniosku należy wskazać wszystko co posiadamy oraz nasze długi. Pomimo niewypełnienia prawidłowo wniosku ustawodawca dopuścił uwzględnienie pisma jeżeli przemawiają za tym względy humanitarne, słuszności. Od 1 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką jest składany na formularzu. Uchybienie temu obowiązkowi będzie skutkowało wezwaniem dłużnika do uzupełnienia rzeczonego braku poprzez złożenia wniosku na formularzu i to pod rygorem jego zwrotu.

  Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 30zł, jednak możliwe jest zwolnienie z tej opłaty  przez sąd. W takiej sytuacji koszty powstałe w toku postępowania tymczasowo są pokrywane przez Skarb Państwa, a po jego zakończeniu będą w całości umorzone łącznie z pozostałymi zobowiązaniami.

  Upadłość konsumencka  może być przeprowadzona w trybie postępowania układowego albo likwidacyjnego. Celem postępowania likwidacyjnego jest spieniężenie majątku, który zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań. Zamierzeniem zawarcia układu jest ich restrukturyzacja  poprzez m.in. rozłożenie spłaty długów na raty. W obu postępowaniach wyłączony jest z masy majątek osobisty współmałżonka. W postępowaniu likwidacyjnym zasadą jest utrata prawa do zarządu nad swoim majątkiem na rzecz syndyka, natomiast w przypadku układu dłużnik może czynnie uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym oraz realnie wpływać na jego przebieg.
  Z uwagi na zawiłość przepisów i częste zmiany warto zgłosić się do profesjonalisty o pomoc. Samo złożenie wniosku może sprawić nam sporo problemów, a rzeczowa pomoc prawna przyda się także w czasie postępowania przed sądem. Warto zadbać o „nowe życie” bez długów.

  adwokat Krzysztof Liberda

  krzysztofliberda.pl

  Kalisz, ul. Piekarska 5/1

  tel. 62 593 14 00

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.