AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Radni otrzymali projekt budżetu na 2017 rok

DATA: 16 listopada 2016 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Grzegorz Sapiński i Andrzej Plichta (fot. UM Kalisz)

  532,6 mln złotych dochodów oraz 553,9 mln złotych wydatków - to kwoty, które znalazły się w projekcie budżetu Miasta Kalisza na 2017 rok.

  Na kwotę 532,6 mln złotych składają się dochody bieżące (509,8 mln zł) i majątkowe (22,8 mln zł). Wydatki w 2017 roku mają wynieść 553,9 mln złotych (bieżące - 459 mln zł, majątkowe w kwocie 94,9 mln zł). Deficyt - różnica dochodów nad wydatkami - stanowi kwotę 21,3 mln złotych.

  Zgodnie z zawartymi przez Miasto w poprzednich latach umowami planuje się w 2017 roku spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 8,1 mln. zł. Ponadto planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w kwocie 29,4 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg. stanu na 31.12.2017 r. wynosić będzie 194,5 mln zł i stanowić będzie 36,5% planowanych dochodów na 2017 r.

  Margines bezpieczeństwa w zakresie spłat zadłużenia (spełnienie wymogu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych) jest na bezpiecznym poziomie. Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza pozyskiwanie planowanych dochodów.

  Prognozowane na 2017 r. dochody są wyższe o 2,9% w porównaniu do planowanych dochodów na 2016 rok (wg stanu na 31 października br.). W kwocie dochodów ogółem udział dochodów bieżących stanowi 96% a udział dochodów majątkowych stanowi 4%.

  Struktura dochodów budżetu Kalisza przedstawia się następująco:

  - udziały w podatkach PIT i CIT – 149,8 mln zł,
  - dotacje celowe – 102,8 mln zł,
  - subwencje ogólne – 140,8 mln zł,
  - środki zewnętrzne na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE – 12,8 mln zł,
  - pozostałe dochody – 126,4 mln zł.

  Planowane wydatki ogółem są wyższe o 3,5% od planowanych wydatków na 2016 rok      (wg stanu na 31 października br.). Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem planowanych na 2017 r. wynosi 82,9%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem planowanych na 2017 r. stanowi 17,1%. Planowane na 2017 rok wydatki majątkowe są wyższe o 20,7 mln zł w porównaniu z planem wydatków majątkowych na 2016 rok (wg stanu na 31 października br.).

  Główne wydatki budżetu Kalisza to:

  - oświata i wychowanie – 193,1 mln zł,
  - pomoc społeczna i rodzina – 129,9 mln zł,
  - transport i łączność – 56,4 mln zł,
  - kultura i kultura fizyczna – 44,3 mln zł,
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34,2 mln zł.

  Na wzrost dochodów i wydatków wpływ ma wprowadzenie świadczenia wychowawczego w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+. Plan wydatków majątkowych zawiera 115 zadań na kwotę ogółem 94,9 mln zł.

  - Wśród nich są mniejsze inwestycje, ale także te bardzo znaczące - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Wydatki na zadania w ramach samych zitów oscylują wokół 24 milionów. Wsród nich trzeba wymienić centrum przesiadkowe na kaliskim dworcu, termomodernizację przedszkoli, czy realizację projektu edukacyjnego "Przestrzeń dla profesjonalistów". W przypadku inwestycji realizowanych w ramach zitów największy nacisk będziemy kładli na infrastrukturę dla szkolnictwa zawodowego. Chcemy, żeby mieszkańcy byli przygotowani na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzięki temu będą mogli na stałe wiązać się z Kaliszem. Bardzo ważne są dla nas rozwiązania, dzięki którym zadbamy o środowisko naturalne, a zwłaszcza jakość powietrza w mieście. Warto wspomnieć o pracach drogowych. 4,5 miliona złotych będą kosztowały roboty na ulicy Inwestorskiej, która jest bardzo ważna dla naszej strefy gospodarczej. 2 miliony wyniesie budowa ronda u zbiegu ulic Korczak i Stanczukowskiego. Do tego dochodzi kolejna duża inwestycja w postaci stadionu miejskiego.   

  Na dokończenie budowy stadionu miasto przeznaczy w 2017 roku 15 mln zł.

  W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie około 5 mln zł, które przeznaczone będą na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto w planie wydatków majątkowych ujęto zadania niezrealizowane w 2015 r. i 2016 r. w ramach Funduszu Obywatelskiego oraz Budżetu Obywatelskiego. Plan tych zadań stanowi kwotę ok. 2 mln zł.

  Tomasz Staszczyk / UM

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.