AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Trwa sesja Rady Miasta Kalisza. Obrady można śledzić on-line

DATA: 26 stycznia 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Trwa 33. sesja Rady Miasta Kalisza. Obrady można śledzić on-line.

  XXXIII Sesja Rady Miejskiej Kalisza.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porządek obrad:

  I.  Otwarcie posiedzenia.
  II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  III. Przyjęcie protokołów XXXI i XXXII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
  IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
  i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
  V. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019,
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
  3. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
  4. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat,
  6. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
  VI. Sprawozdania z działalności komisji merytorycznych Rady Miejskiej Kalisza za 2016 rok.

  VII. Odpowiedzi na interpelacje.
  VIII. Interpelacje.
  IX. Zapytania radnych.
  X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
  XI. Zamknięcie obrad.

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.