AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Trwa sesja Rady Miasta. Transmisja na żywo

DATA: 30 marca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Trwa 34. sesja Rady Miasta Kalisza. Obrady można śledzić na żywo. (LIVE)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Szczegółowy wykaz oraz treść projektów uchwał  --> TUTAJ

   

  Porządek obrad

  I.  Otwarcie posiedzenia.
  II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  III. Przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
  IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
  i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
  V. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,
  3. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego,
  4. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz,
  5. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia
  1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  6. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września
  2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  7. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

  VI. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały:
  - obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  VII. Informacje i sprawozdania za 2016 rok (materiał przekazany wcześniej):

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – Mieście na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2016 roku),
  - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2016,
  - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wnioski
  z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego miasta,
  - Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok 2016,
  - Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2016 rok,
  - Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2016 rok,
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – sprawozdanie
  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2016 r.

  VIII. Odpowiedzi na interpelacje.
  IX. Interpelacje.
  X. Zapytania radnych.
  XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
  XII. Zamknięcie obrad.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.