AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

W POWIECIE. Program Rewitalizacji dla Gminy Godziesze Wielkie

DATA: 10 lipca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Gmina Godziesze Wielkie od 2016 roku przygotowuje Lokalny Program Rewitalizacji, współpracując z mieszkańcami, członkami organizacji społecznych, ekspertami i pracownikami instytucji i urzędów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów społecznych

  Przez wiele lat wyraz „rewitalizacja” kojarzył się z odnawianiem fasad budynków, a szerzej, z poprawą estetyki, najczęściej zaniedbanych, starych części miast.

  Takie pojmowanie tego działania oraz fakt kojarzenia rewitalizacji wyłącznie z miastami, prowadziło do frustracji wśród samorządowców działających w środowisku wiejskim, gdyż i nam marzyły się pięknie odnowione centra naszych wsi.

  Dopiero wejście w życie przepisów ustawy o rewitalizacji (w 2015 roku) oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, sprawiło,
  iż uporządkowany został stan prawny w zakresie działań podejmowanych przez gminy poprzez stwierdzenie, iż jest to proces kompleksowy, łączący zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki prowadzone przez wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, organizacje i władze.

  Rewitalizacja to specyficzne działanie wymagające wszechstronnych analiz, kontaktów, z małymi czasem społecznościami wsi, ścierania się pomysłów i wizji, aby jej efekt przyniósł poprawę warunków życia mieszkańców poprzez ograniczenie skutków negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych na obszarze tej części gminy, gdzie problemy te występują ze szczególnym nasileniem.

  Także nasza Gmina od 2016 roku przygotowuje Lokalny Program Rewitalizacji, współpracując z mieszkańcami, członkami organizacji społecznych, ekspertami i pracownikami instytucji i urzędów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów społecznych.

  Obecnie prace są już „na finiszu”. W wyniku dogłębnej analizy występujących na terenie Gminy zjawisk społecznych, przestrzennych, gospodarczych „wyłonił się” obszar kryzysowy, któremu pragniemy „zadedykować” nasze przyszłe działania rewitalizacyjne.

  Obszar ten obejmuje najbardziej oddalony od centrum Gminy zespół wsi: Kakawa Kolonia, Nowa i Stara Kakawa. Naszym marzeniem, wspartym także stanowiskiem aktywnych mieszkańców tego terenu, jest wizja przywrócenia do dawnej świetności byłego budynku szkolnego, aby mógł spełniać wielorakie funkcje społeczne i gospodarcze, jako inkubatora organizacji przedsiębiorczości i chronienia tradycji kulturowych mieszkańców wsi.

  Rewitalizacja to działanie, które może się spełnić poprzez współpracę i włączenie społeczne.

  Staniemy więc do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego silni wsparciem mieszkańców naszych, proponowanych do rewitalizacji, wsi.

   

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.