AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EKOLOGIA. Kolektory słoneczne z dofinansowaniem 85%

DATA: 13 lipca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Miasto Kalisz przygtowało projekt, dzięki któremu mieszkańcy mogą zainstalować w swoich domach kolektory słoneczne i dostać na nie aż 85 procent dofinansowania.

  - Planowany do złożenia przez Miasto Kalisz projekt będzie polegał  na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii dla nieruchomości położonych na terenie miasta, zgłaszanych przez mieszkańców Kalisza. Energia wytwarzana z zamontowanej instalacji musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Nad projektem pracowało wiele osób, nie jest to zadanie łatwe, ale mamy nadzieję, że osiągniemy zamierzone cele. Miasto aplikuje jako składający wniosek, ale beneficjentami są mieszkańcy, jest to projekt parasolowy. Zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych możliwością pozyskania 85% dopłaty do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. 

  - Tytuł projektu brzmi: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”. Dbając o środowisko, realizujemy kolejne zadania. Dziś zapraszam do składania wniosków w ramach nowego projektu – dodaje Karolina Pawliczak, wiceprezydent Kalisza. - Pomocą służą pracownicy  Wydziału Środowiska, Rolnictwa  i Gospodarki Komunalnej oraz energetyk miejski.

  W projekcie zostały zaplanowane instalacje solarne - zestaw składający się z kolektorów i zbiornika solarnego oraz niezbędnych elementów i urządzeń, a także instalacje fotowoltaiczne - zestaw paneli fotowoltaicznych (PV), niezbędnych elementów i urządzeń.

  Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja  energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych  źródeł energii.

  Co można zyskać?
  Maksymalne dofinansowanie w ramach projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych danej
  instalacji OZE, montowanej na nieruchomości udostępnionej przez mieszkańca.

  Kto może złożyć zgłoszenie?

  Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą składać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie
  Miasta Kalisza, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, dla której
  planowany jest montaż instalacji OZE.

  Termin i sposób naboru.

  Nabór zgłoszeń prowadzony będzie od 12 do 21 lipca 2017 r.

  Komplet dokumentów zgłoszeniowych, należy składać wyłącznie w wersji papierowej w
  Urzędzie Miejskim w Kaliszu (Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, pok. 1, 32, 35) w dni
  robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu (tj. 7:30 – 15:30) oraz
  po spotkaniu konsultacyjnym
  z mieszkańcami.

  Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Miasto Kalisz w celu wyłonienia Odbiorców
  Ostatecznych projektu i opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.

  Szczegóły dotyczące naboru określa regulamin naboru zgłoszeń.

  Kontakt w sprawie naboru.

  Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
  (pok. nr 32 - Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej)
  Tel. 62 765 44 07 oraz 62 765 44 09.
  Kontakt w sprawach technicznych: Energetyk Miejski, tel. 62 765 43 45.

  Nabór będzie prowadzony na podstawie regulaminu naboru zgłoszeń do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”.

  Regulamin oraz wszystkie dokumenty naboru znajdują się w załączniku:
  - deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  - ankieta dotycząca instalacji OZE,
  - umowa użyczenia,
  - oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy,
  - oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego.

  Wersje papierowe dostępne są również w punktach przyjmowania zgłoszeń.

  Zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wg stanu na dzień złożenia dokumentacji zgłoszeniowej należy pobrać z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, w dniu składania wniosku.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.