AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

W POWIECIE. Program Rewitalizacji dla Gminy Godziesze Wielkie

DATA: 25 lipca 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W starym szkolnym budynku w Kakawie Kolonii powstanie centrum społeczno-kulturalne.

  W naszym kraju pod hasłem „rewitalizacja” rozumiano różne działania. Najczęściej przyjmowano, że jest to odnowienie budynków, tak, aby mogły one spełniać funkcję reprezentacyjną. Zwyczajnie – upiększać  gminę, a jeszcze lepiej – jej centrum. Dopiero wejście w życie przepisów ustawy o rewitalizacji w 2015 roku oraz związanych z nią wytycznych Ministra Infrastruktury i rozwoju, usystematyzowało naszą wiedzę w tej dziedzinie, definiując, że podstawowym celem rewitalizacji jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom prowadzącym do degradacji wewnętrznej obszaru gminy, aktywizacja społeczna i gospodarcza, ochrona dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie więzi lokalnych, a przede wszystkim – zapobieganie zjawiskom kryzysowym.

  Dzięki tak zdefiniowanej „rewitalizacji” przestała ona być, jak to wcześniej rozumiano „doborem kolorów na świeżym jeszcze tynku”, a stała się długotrwałym procesem poszukiwania na terenie Gminy tzw. obszarów zdegradowanych, gdzie występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych (np. bezrobocie, ubóstwo, niski poziom edukacji), gospodarczych (np. słaba kondycja miejscowej przedsiębiorczości), środowiskowych (np. obecność niebezpiecznych odpadów), przestrzenno-funkcjonalnych (np. słabe wyposażenie w infrastrukturę techniczną, brak dostępu do podstawowych usług), lub technicznych (np. kiepski stan budynków).

  Stwierdziliśmy, że proces ten był długotrwały, gdyż wymagała wielu analiz zjawisk zachodzących w życiu społecznym poszczególnych wsi naszej Gminy w powiązaniu z okolicznościami techniczno –środowiskowymi.

  Obecnie możemy już powiedzieć, że prace nad przygotowaniem programu rewitalizacji dla naszej Gminy są na ukończeniu. Już w najbliższy czwartek nasza Rada Gminy będzie głosowała nad przyjęciem stosownej uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Godziesze Wielkie.

  Podjęcie tej uchwały poprzedzone było konsultacjami z mieszkańcami wsi, organizacjami społecznymi oraz oczywiście z radnymi.

   

  Nasz Lokalny Program Rewitalizacji jest związany z oceną faktów, jakie zachodziływ przeszłości na terenie naszej Gminy. Miały na nie wpływ takie obiektywne zjawiska jak: odległość od centrum gminy, dostępność komunikacyjna i poziom podstawowych usług świadczonych mieszkańcom.

  W wyniku przeprowadzonych analiz „wyłonił się” obszar kryzysowy obejmujący południowo-zachodnią część Gminy, w tym szczególnie wieś Kakawa-Kolonia,

  I właśnie tej wsi pragniemy dedykować nasze działania rewitalizacyjne, obejmujące m.in. przywrócenie do świetności dawnego budynku szkolnego, straszącego obecnie wybitymi oknami, a mogącego się stać, w wyniku rewitalizacji, ważnym centrum społeczno-kulturalnym wsi.

  Mamy dla tych działań wsparcie bardzo mocnego sojusznika – mieszkańców wsi. I ich i naszym, gminnym, marzeniem jest, aby w wyniku wsparcia środkami unijnymi, ten zapuszczony obiekt zamienił się w ośrodek rozwoju wsi Kakawa-Kolonia. Aby służył jej mieszkańcom.

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.