AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Kukliński zamiast Kruczkowskiego

DATA: 4 stycznia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Wojewoda zdecydował, że ulicy Leona Kruczkowskiego na osiedlu Majków w Kaliszu została nadana nazwa Gen. Ryszarda Kuklińskiego. 

  Zarządzenie zastępcze, które weszło w życie 29 grudnia 2017 r., zostało wydane zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 roku, poz. 744 z późn. zm.).

  Artykuł 5 powołanej wyżej ustawy przewiduje zwolnienie z opłat w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sprawach dotyczących zmiany nazwy dokonanej na podstawie tej ustawy w księgach wieczystych oraz uwzględnienia zmiany w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych.

  Zmiany nazw ulic dokonane na podstawie wymienionej ustawy nie mają wpływu na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę. Wobec tego wydane dowody rejestracyjne, dowody osobiste i prawa jazdy oraz inne rejestry zawierające poprzednią nazwę ulicy zachowują swoją ważność.

  O wejściu w życie zarządzenia zastępczego zmieniającego nazwę zostały poinformowane organy i instytucje państwowe, takie jak: wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Prokuratura, Poczta Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, urzędy skarbowe, Urząd Statystyczny, Policja, szpitale, Straże Pożarne, Straż Miejska i wiele innych, w tym również operatorzy mediów technicznych (energia elektryczna, woda, gaz).

  Zmiana nazwy zostanie wprowadzona także w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza. Następnie informacje o zmianie zostaną przekazane do Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych (odrębnie do każdej nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej) oraz do Wydziału Finansowego, Referat Podatków i Opłat. Sąd Rejonowy dokona aktualizacji ksiąg wieczystych, a zawiadomienia o zmianach przesyłane będą do właścicieli bądź użytkowników wieczystych tych nieruchomości. Zmiany te odbywają się z urzędu, bezpłatnie.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.