AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 23 stycznia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

  Giełda pracy z dnia 23.01.2018r.

   

   

  1.Firma w Opatówku, tel. 602 312 255

  zatrudni:

   

  Szwaczki

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, umiejętność szycia odzieży ciężkiej (roboczej).

   

  2.Firma w Kaliszu, tel. 506 069 539

  zatrudni:

   

  Szwaczki

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, umiejętność szycia na stebnówce i overloku.

   

  3. Firma w Kaliszu, tel. 601 814 673

  zatrudni:

   

  Operatora wtryskarek

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV, mile widziane doświadczenie zawodowe.

   

  4. Spółka w Lublinie, tel. 733992055, e-mail: icrkatemiedziak@gmail.com

  zatrudni:

   

  Doradcę zawodowego

  Wymagania: Wykształcenie wyższe, minimum 24-miesięczne doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy na rzecz osób bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem usług rekrutacji pracowników tymczasowych lub rekrutacji pracowników w ramach tzw. zatrudnienia zewnętrznego) - warunek konieczny, doświadczenie w realizacji projektów. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

   

  Trenera informatyka

  Wymagania: Wykształcenie wyższe, obsługa komputera, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych, CERTYFIKAT ECDL START. Umowa zlecenie, praca w Kaliszu.

   

  Informatyków

  Wymagania: Wykształcenie wyższe, komunikatywność, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, Certyfikat umiejętności komputerowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych. Umowa zlecenie. Praca w Kaliszu.

   

  5. Przedsiębiorstwo w Śliwnikach, tel. 609 609 781

  zatrudni:

   

  Handlowca

  Wymagania: Wykształcenie min. średnie, prawo jazdy kat. B, łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych, łatwość w przyswajaniu wiedzy technicznej, min. 1 rok doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego.

   

  6. Przychodnia w Kaliszu, tel. 602 49 78 54

  zatrudni:

   

  Pielęgniarkę

  Wymagania: Wykształcenie min. średnie kierunkowe, prawo wykonywania zawodu.

   

  7. Market w Kaliszu, tel. 785 235 102

  zatrudni:

   

  Kasjera - sprzedawcę

  Wymagania: Książeczka sanepidowska lub gotowość do jej wyrobienia.

   

  8. Salon w Kaliszu, tel. 504 153 263

  zatrudni:

   

  Fryzjera

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe.

  9. Spółka w Kaliszu, tel. 62 76 59 110, e-mail: mmatuszak@runotex.pl

  zatrudni na:

   

  Specjalistę ds. sprzedaży

  Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie, preferowane wyższe, prawo jazdy kat. B, biegła znajomość obsługi komputera, biegła znajomość języka angielskiego lub jakiegoś innego, doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych, mile widziana znajomość branży włókienniczej, umiejętność utrzymywania kontaktów z klientami.

   

  10. Spółka w Kaliszu, tel. 601 573 308

  zatrudni:

   

  Sprzedawcę/magazyniera

  Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie w pracy w sklepie lub magazynie, znajomość obsługi komputera.

   

  11.Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 62 768 52 38

  zatrudni:

   

  Kucharza

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne, wymagana praktyka.

   

  Ciastkarzy

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne, wymagana praktyka.

   

  12. Szkoła w Liskowie, tel. 62 763 40 09, e-mail: 1bud@wp.pl

  zatrudni:

   

  Nauczyciela biologii

  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne. Umowa na zastępstwo.

   

  13. Firma w Błaszkach, e-mail: lubet@onet.pl

  zatrudni:

   

  Specjalistę ds. sprzedaży

  Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie mile widziane.

   

  14. Firma w Kaliszu, e-mail: info@bspromo.pl

  zatrudni:

   

  Operatora maszyny do tampodruku

  Wymagania: Wykształcenie średnie, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, dobra organizacja pracy, zaangażowanie i motywacja do pracy, doświadczenie zawodowe niewymagalne - do przyuczenia.

   

  15. Sklep w Kaliszu, e-mail: biuro@essenza.pl lub e-mail: galeria.amber@essenza.pl

  zatrudni:

   

  Kierownika – doradcę klienta

  Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera, mile widziane doświadczenie na stanowisku, wysoka kultura osobista, dobry kontakt z klientem, umiejętność zarządzania personelem, mile widziana znajomość języka obcego.

   

  Sprzedawcę – doradcę klienta

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie, znajomość obsługi komputera, mile widziane doświadczenie na stanowisku, wysoka kultura osobista.

   

  16. Placówka w Kaliszu, ul. Handlowa 9

  zatrudni:

   

  Głównego księgowego

  Wymagania: Wymagania niezbędne (formalne) Określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077): posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo skarbowe, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, spełnienie jednego z poniższych warunków: - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, - posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Określone w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.): braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.3) Ustawa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze. zm.): a) posiadanie stanu zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, b) brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie, c) posiadanie nieposzlakowanej opinii. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy ProgMan, bankowość elektroniczna, Płatnik, SIO, GUS, PFRON), doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, systematyczność, uczciwość, zdecydowanie, dobra organizacja pracy, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole. Zakres: Prowadzenie pełnej księgowości, prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami, opracowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

  CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty), oświadczenie kandydata, że: - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne, - nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.), - stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku, - posiada nieposzlakowaną opinię. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r.,poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w terminie do dnia 31.01.2018r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do placówki powyżej wymienionym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ckuip.kalisz.pl

   

  17. Żłobek w Kaliszu, tel. 694 699 601

  zatrudni:

   

  Opiekuna nad dziećmi

  Wymagania: Wykształcenie wyższe - edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna. Możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

   

  18. Firma w Kaliszu, tel. 62 765 01 72, e-mail: magda.ekologia@wp.pl

  zatrudni:

   

  Pracowników budowlanych

  Wymagania: Praktyka przy zbrojeniach, kanalizacji, żelbetach. Praca na ternie Kalisza i okolic oraz Polski.

   

  19. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@grupporeco.eu

  zatrudni:

   

  Kontrolera jakości

  Wymagania: Mile widziane wykształcenie kierunkowe - jakościowe, mile widziana praktyka na stanowisku, osoba chętna do pracy, gotowość do pracy w systemie zmianowym.

   

  Operatorów linii produkcyjnej

  Wymagania: Zorganizowanie i samodyscyplina, zaangażowanie w pracę, chęć do pracy, punktualność, gotowość do pracy w systemie zmianowym.

   

  20. Firma z Konina, tel. 601 554 631

  zatrudni:

   

  Sprzątaczki biurowe

  Wymagania: Wykształcenie średnie lub zawodowe, min. 3 lata stażu na stanowisku, praca na 3/8 etatu. Praca w Kaliszu.

   

  21. Firma ze Zbierska, tel.: 608 383 198

  zatrudni:

   

  Kasjera - sprzedawcę

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Praca w dziale piekarniczym lub mięsnym.

   

  22. Spółka w Kaliszu, e-mail: poland@newplast.net

  zatrudni:

   

  Pracowników produkcji

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe, rzetelność, sumienność, dokładność, dyspozycyjność, osoba chętna do pracy.

   

  23. Spółka w Chotowie, e-mail: cx80@cx80.pl

  zatrudni:

   

  Młodszego księgowego

  Wymagania: Wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość prowadzenia ksiąg handlowych, mile widziane doświadczenie, mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego.

   

  Specjalistę ds. sprzedaży

  Wymagania: Wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość jednego z trzech języków w stopniu biegłym: niemiecki, rosyjski lub angielski, doświadczenie w sprzedaży eksportowej.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.