AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 6 lutego 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

  Giełda pracy z dnia 06.02.2018r.

  1.Przedsiębiorstwo w Kaliszu, e-mail: justyna.chudzik@zmer.com.pl

  zatrudni:

   

  Spawacza

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe, znajomość rysunku technicznego, uprawnienia do spawania CO2, praktyka na stanowisku.

   

  Ślusarzy

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, znajomość rysunku technicznego, mile widziane uprawnienia do obsługi środków transportu, praktyka w zawodzie (obsługa pras, wiertarek).

   

  Magazyniera

  Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane uprawnienia hakowe/hakowego, mile widziane uprawnienia dot. obsługi suwnic z poziomu roboczego i kabiny, umiejętność obsługi komputera, w tym doświadczenie w obsłudze programu magazynowego, praktyka na stanowisku magazyniera.

   

  2. Kwiaciarnia w Kaliszu, tel. 502 460 130

  zatrudni:

   

  Florystę/bukieciarza

  Wymagania: Praktyka na stanowisku, umiejętność układania bukietów, komunikatywność, zdolności manualne.

   

  3. Spółdzielnia w Kaliszu, e-mail: agnieszka.busz@prosna.pl

  zatrudni:

   

  Księgowego

  Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość Word, Excel, Powerpoint, znajomość zagadnień księgowych zakładów pracy chronionej, 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

   

  4. Ośrodek w Kaliszu,  ul. B. Niemojowskich 3-5, sekretariat pok. 15,  I piętro

  zatrudni:

   

  Sprzątaczkę

  Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie podstawowe, umiejętność samodzielnego organizowania miejsca pracy, rzetelność i solidność w wykonywaniu obowiązków służbowych, wykazywanie inicjatywy w działaniu, umiejętność pracy w zespole, sumienność, terminowość. Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. CV, list motywacyjny oraz oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu - I piętro pok. 15 w terminie do dnia 12.02.2018r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów.

   

  5. Spółka w Kaliszu, tel. 62 76 96 610

  zatrudni:

   

  Obchodowego

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach: elektryk lub hydraulik lub mechanik.

   

  6. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

  zatrudni:

   

  Operatora urządzeń produkcyjnych

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 3 lata, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy.

   

  Stażystę na stanowisko specjalisty ds. planowania

  Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, praktyczna wiedza z zakresu budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i analityczne, dobre umiejętności planowania i organizacji swojej pracy i wydziałów produkcyjnych, terminowość, gotowość do pracy pod presją czasu i zmieniających się warunków, praktyczna znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office (Power Point, Excel), inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, mile widziane podstawy SAP.

   

  7. Firma w Kaliszu, tel. 504 282 161

  zatrudni:

   

  Mechanika zmianowego

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne, książeczka zdrowia do celów

  sanitarno – epidemiologicznych, praktyka związana z naprawą i konserwacją maszyn.

   

  8. Firma w Kaliszu, tel. 690 554 976

  zatrudni:

   

  Pracownika produkcji

  Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, książeczka zdrowia do celów

  sanitarno – epidemiologicznych, praca przy taśmie produkcyjnej.

   

  9. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

  zatrudni na:

   

  Pracowników ochrony

  Wymagania: Niekaralność, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ochrona obiektów w okolicach Kalisza.

   

  10.Spółka w Kaliszu, e-mail: monika.filipczak@wega-a.pl

  zatrudni:

   

  Kontrolera jakości

  Wymagania: Prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), biegła znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka obcego (niemiecki, włoski), dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność w realizacji zadań. Firma oferuje stałe niezależne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop), stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

   

  11.Spółka w Kaliszu, tel. 601 814 673

  zatrudni:

   

  Elektryka

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, uprawnienia elektryczne powyżej 1kV, mile widziane doświadczenie.

   

  12.Fundacja w Kaliszu, tel. 783 995 659

  zatrudni:

   

  Główną księgową

  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe związane z księgowością, umiejętności: obsługa komputera, programów księgowych (Płatnik), praktyka minimum 5 lat.

   

  13. Stacja paliw w Kaliszu,  tel. 515 255 544

  zatrudni:

   

  Kasjera - sprzedawcę

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe.

   

  14. Firma w Kaliszu, tel. 697 614 108

  zatrudni:

   

  Ogrodnika/pracownika porządkowego

  Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętności: obsługa maszyn ogrodniczych (pilarki, kosiarki).

   

  15. Restauracja w Słuszkowie, tel. 501 376 702

  zatrudni:

   

  Kucharza

  Wymagania: Praktyka na stanowisku.

   

  Pomoc kuchenną

  Wymagania: Praktyka na stanowisku.

   

  Kelnera/kelnerkę

  Wymagania: Praktyka na stanowisku.

   

  16. Placówka w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1

  zatrudni:

   

  Głównego księgowego

  Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wymagania niezbędne (formalne). Określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077): posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo skarbowe, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, spełnienie jednego z poniższych warunków: - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, - posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Określone w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.): braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.3)Ustawa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze. zm.): a) posiadanie stanu zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, b) brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie, c) posiadanie nieposzlakowanej opinii. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy ProgMan, bankowość elektroniczna, Płatnik, SIO, GUS, PFRON), doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, systematyczność, uczciwość, zdecydowanie, dobra organizacja pracy, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole.

  CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty), oświadczenie kandydata, że: - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne, -  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.), - stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku, - posiada nieposzlakowaną opinię.  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r.,poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w terminie do dnia 28.02.2018r. do godziny 1500

  Aplikacje, które wpłyną do placówki powyżej wymienionym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ckuip.kalisz.pl

   

  17. Firma w Kaliszu, tel. 607 373 317

  zatrudni:

   

  Fizjoterapeutę

  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wskazane doświadczenie lub szkolenia (mile widziane).

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.