AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Dziś pierwsza sesja rady miasta po zerwaniu koalicji. Śledź obrady na żywo

DATA: 29 marca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Dziś pierwsza sesja rady miasta Kalisza po zerwaniu koalicji. Transmisja on-line.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porządek obrad L Sesji Rady Miasta Kalisza

  w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 9.00

  I-IV - Propozycje zmian porządku obrad, przyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Miasta Kalisza, sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

  V. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zasad używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi, sztandaru i hejnału Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego,

  2. przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kalisza, w tym znaku graficznego (logo) Miasta Kalisza oraz zasad jego używania i wykorzystywania,

  3. podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin
  i Powiatów Wielkopolski,

  5. zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza,

  6. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r.,

  7. zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,

  8. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  9. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego,

  10. ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu,

  11. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

  12. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat,

  13. zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,                  

  14. zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia,

  15. zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,

  16. emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,

  17. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

  18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

  VI. Informacje i sprawozdania za 2017 rok (materiał przekazany wcześniej):

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kaliskiego (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku),

  - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2017,

  - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

  - Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok 2017,

  - Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza za 2017 rok,

  - Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2017 rok,

  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – sprawozdanie
  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2017 rok.

  VII. Informacja Prezydenta Miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach,

  o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

  VIII. Odpowiedzi na interpelacje.

  IX. Interpelacje.

  X. Zapytania radnych.

  XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

  XII. Zamknięcie obrad.

  PROJEKTY UCHWAŁ -- TUTAJ

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.