AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Dziś sesja absolutoryjna Rady Miasta Kalisza. Transmisja on-line

DATA: 28 czerwca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Czy prezydent Grzegorz Sapiński otrzyma od radnych absolutorium? Dziś najważniejsza w tym roku sesja rady miasta.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porządek obrad:

  I. Otwarcie posiedzenia.
  II. Propozycje zmian porządku obrad.
  III. Przyjęcie protokołów LIII i LIV Sesji Rady Miasta Kalisza.
  IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
  i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
  V. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza,
  2. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  3. zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  4. budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu,
  5. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”,
  6. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r.,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  9. wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  10. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza,
  11. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności,
  13. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
  15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  16. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza.
  VI. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2017 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
  VII. Odpowiedzi na interpelacje.
  VIII. Interpelacje.
  IX. Zapytania radnych.
  X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
  XI. Zamknięcie obrad.

  PROJEKTY UCHWAŁ I WYNIKI GŁOSOWANIA --> TUTAJ

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.