AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Jak poprawnie udzielać pełnomocnictwa?

  Instytucja pełnomocnictwa jest jedną z tych, które bardzo często wykorzystujemy w codziennym życiu - pisze adwokat Krzysztof Liberda.

  Każdy z nas z pewnością „upoważniał” kogoś do dokonania pewnej czynności w jego imieniu. W dzisiejszym artykule wskażę, jak z punktu widzenia prawa cywilnego powinno wyglądać poprawnie udzielone pełnomocnictwo. Podkreślam cywilnoprawny charakter pełnomocnictwa, ponieważ pełnomocnictwo w rozumieniu administracyjnoprawnym (do postępowania przed urzędem) może w niektórych sytuacjach nieco odbiegać od pełnomocnictwa w rozumieniu prawa cywilnego.

  Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć jest forma tego pełnomocnictwa. Oczywistym jest, że pełnomocnictwa nie można udzielić ustnie – musi ono mieć formę pisemną. Jednakże kodeks cywilny przewiduje pewien wyjątek w tej kwestii. Niektóre czynności prawne dla zachowania ważności wymagają bowiem zachowania szczególnej formy np. aktu notarialnego. W takiej sytuacji pełnomocnictwo również musi być udzielone w tej formie szczególnej. Przykładowo, umowa sprzedaży nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli chcemy, aby ktoś dokonał zakupu nieruchomości w naszym imieniu, musimy mu udzielić pełnomocnictwa również w formie aktu notarialnego.

  Druga kwestia związana jest z osobą pełnomocnika. Tytułem przypomnienia, pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nieograniczona możliwość nabywania praw i obowiązków) nabywa się co do zasady wraz z ukończeniem 18. roku życia. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku w przypadku dokonywania pewnych czynności prawnych muszą otrzymać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców albo opiekunów). Sytuacja związana z udzielaniem pełnomocnictwa jest zatem o tyle ciekawa, że osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych może udzielić tego pełnomocnictwa osobie, która ma tę zdolność ograniczoną, czyli co do zasady musi mieć ukończone 13 lat.

  Po trzecie, przy udzielaniu pełnomocnictwa należy zwrócić na zakres umocowania pełnomocnika. Zgodnie z kodeksem cywilnym możliwym jest udzielenie trzech rodzajów pełnomocnictwa: ogólnego, rodzajowego oraz do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do wszystkich czynności tzw. zwykłego zarządu. Dla uproszczenia można powiedzieć, że przez zwykły zarząd rozumie się czynności z życia codziennego. Uregulowanie pełnomocnictwa ogólnego w ten sposób ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których pełnomocnik posunąłby się o krok za daleko i dokonał czynności, która w sposób znaczny ingerowałaby w życie osoby, na której rachunek pełnomocnik działał. Przesadą byłoby na przykład, gdyby na podstawie pełnomocnictwa ogólnego możliwym była sprzedaż domu. Pozostałe pełnomocnictwa dotyczą natomiast czynności, które przekraczają tzw. zwykły zarząd. W zależności od woli mocodawcy, czynności objęte pełnomocnictwem można określić w sposób szerszy (np. udzielenie pełnomocnictwa do zawierania konkretnych umów w imieniu mocodawcy), bądź sposób wąski (np. pełnomocnictwo do zakupu konkretnego domu).

  Podsumowując, przy udzielaniu pełnomocnictwa należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: formę udzielanego pełnomocnictwa, osobę, która ma zostać pełnomocnikiem oraz zakres umocowania. Podkreślenia wymaga, że udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną, a więc pełnomocnik nie musi wyrażać żadnej zgody na udzielenie pełnomocnictwa. Na koniec podkreślenia wymaga również, że pełnomocnictwo może zostać w każdym momencie odwołane.

  adwokat Krzysztof Liberda

  krzysztofliberda.pl

  Kalisz, ul. Piekarska 5/1 | tel. 62 593 14 00

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.