AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 20 listopada 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

  Giełda pracy z dnia 20.11.2018r.

  1. Stacja paliw w Kaliszu, tel. 693 046 601

  zatrudni:

   

  Pracownika obsługi klienta

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe.

   

  2. Przedsiębiorstwo  w Kaliszu, tel. 693 571 714

  zatrudni:

   

  Kierowcę samochodu ciężarowego

  Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. C, uprawnienia na przewóz rzeczy. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, osoba chętna do pracy.

   

  3. Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu,  tel. 62 767 30 16 w godz. 7-15

  zatrudni:

   

  Opiekunki

  Wymagania: Wykształcenie średnie.

   

  4. Przedszkole w Cekowie Kolonii,  tel. 600 031 875

  zatrudni:

   

  Nauczyciela wspomagającego

  Wymagania: Wykształcenie wyższe - pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika, uprawnienia pedagogiczne.

   

  5. Zakład w Wolicy, tel. 666 32 45 32

  zatrudni:

   

  Pracownika gospodarczego

  Wymagania: Chęci do pracy.

   

  Pracownika produkcji wędlin - rozbiór mięsa

  Wymagania: Praktyka na stanowisku.

   

  6. Spółka w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 539 988 820

   zatrudni:

   

  Sprzedawców w stacji paliw

  Wymagania: Wykształcenie średnie, obsługa kasy fiskalnej, znajomość obsługi komputera, dyspozycyjność, komunikatywność. Praca w Kaliszu.

   

  7. Agencja zatrudnienia HR WORK FORCE w Kaliszu, ul. Staszica 40

  zatrudni:

   

  Pracowników produkcji

  Wymagania: Chęci do pracy. Umowa zlecenie.

  8. Stacja paliw we Frydrychowie,  tel. 795 515 060, e-mail: zatrudnienie@paliwaolkop.pl

  zatrudni:

   

  Kasjerów – sprzedawców

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziana obsługa kasy fiskalnej, komputera, mile widziane doświadczenie w handlu. Praca w Kaliszu lub Szczytnikach.

   

  Kierownika stacji paliw

  Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, doświadczenie w handlu, mile widziana znajomość branży paliwowej. Praca w Kaliszu lub Szczytnikach.

   

  9. Market Carrefour w Kaliszu, tel. 62 501 41 94 w godz. 8:00 – 15:30

  zatrudni:

   

  Doradcę punktu usług finansowych

  Wymagania: Obsługa komputera.

   

  Sprzedawcę w dziale napoje

  Wymagania: Mile widziana książeczka sanepidu.

   

  10. Biuro Doradztwa Podatkowego w Kaliszu, ul. Młynarska 127

  zatrudni:

   

  Specjalistę ds. kadr

  Wymagania: Wyksztalcenie min. średnie ekonomiczne, wymagane doświadczenie na stanowisku, mile widziane wykształcenie wyższe.

   

  11. Spółdzielnia SCH w Radliczycach, tel. 62 762 71 61

  zatrudni:

   

  Sprzedawców

  Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia,  mile widziana książeczka sanitarno - epidemiologiczna.

  12. Spółka w Kaliszu,  tel. 790 432 332

  zatrudni:

   

  Kierowcę kat. B

  Wymagania: Prawo jazdy kat. B.

  13. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, tel. 62 598 52 00

  zatrudni:

   

  Stanowisko do Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji

  Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie, umiejętność pracy w programie typu AutoCAD, dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office (Word, Excel), stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku w Wydziale Inżynierii Ruchu i Ewidencji, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, prawo jazdy kategorii B. Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie w specjalności Inżynieria Ruchu lub o profilu drogowym, doświadczenie w realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych, znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz redagowania pism, praktyczna umiejętność poruszania się pojazdem, znajomość topografii Kalisza. Predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również: kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej, kserokopie prawa jazdy. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 28.11.2018r. Oferty , które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 t.j.). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: Oferta na stanowisko do Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Ogłoszenie dostępne jest na stronie: http://bip.mzdik.kalisz.pl/praca/591.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.