AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Czym jest instytucja przyczynienia się do powstania szkody?

  - Panie Mecenasie, zwracam się do Pana z następującym problemem. Byłam uczestniczką wypadku komunikacyjnego. Po wszystkim zgłosiłam się do ubezpieczyciela z wnioskiem o naprawienie szkody. Na potwierdzenie kosztów załączyłam stosowne rachunki. Ubezpieczyciel uznał wszystkie koszty co do zasady, a jednak wypłacił tylko jedną trzecią udowodnionego odszkodowania. Czy mogę coś z tym zrobić? – pyta pani Barbara.

  W poprzednim artykule wskazywałem, jakich przykładowych świadczeń może domagać się osoba poszkodowana np. w zdarzeniu drogowym. Tytułem przypomnienia, odszkodowanie musi być skrzętnie udokumentowane odpowiednimi rachunkami, najlepiej imiennymi. Zadośćuczynienie ma natomiast mniej wymierny charakter i najczęściej potrzebna jest pomoc biegłych sądowych oraz doświadczenie, jakiej kwoty można żądać.

  Odpowiadając na pytanie, gdy ubezpieczyciel uznał poniesione koszty za zasadne, a mimo to ograniczył wypłatę odszkodowania, musiało dojść do tzw. przyczynienia. Instytucja ta uregulowana jest w art. 362 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Prawdopodobnie w Pani przypadku mogło dojść do takiego przyczynienia np. na skutek niezapięcia pasów bezpieczeństwa bądź zbyt wysokiej prędkości, które doprowadziły do takiej sytuacji. Gdy tylko ubezpieczyciel poweźmie informację, że taka sytuacja miała miejsce, obniży wysokość należnego odszkodowania o odpowiednią wartość, najczęściej wyrażaną procentowo. Oczywiście przyczynienie dotyczy wszystkich świadczeń kompensacyjnych, których dochodzimy. Również, jeśli dochodzimy zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, gdy osoba ta nie dopełniła wszystkich obowiązków z zakresu bezpieczeństwa (np. nie miała na sobie elementów odblaskowych idąc poboczem po zmroku), to również należne nam zadośćuczynienie ulegnie zmniejszeniu. Przykładowo, jeśli w przypadku zgonu osoby najbliższej chcemy dochodzić kwoty 100.000 zł. Jeśli wiemy, że w notatce policyjnej z wypadku istnieje wzmianka, że osoba ta nie miała obowiązkowych elementów odblaskowych, ubezpieczyciel z pewnością zmniejszy należne świadczenie o np. 50% i wypłaci 50.000 zł.

  Podsumowując, chcąc dochodzić jakichkolwiek świadczeń od ubezpieczyciela, w szczególności, gdy to nie my jesteśmy poszkodowanymi, konieczne jest szczegółowe zapoznanie się również z dokumentacją dotyczącą samego zdarzenia. Proszę to mieć szczególnie na względzie, gdy chcą dochodzić Państwo zapłaty przed sądem, ponieważ przeszacowanie roszczeń będzie wiązało się dla Państwa z dodatkowymi, niepotrzebnymi kosztami, o czym kiedyś już wspominałem w artykule.  

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.