AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Czy prezydenckie meble zakupiono zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych?

DATA: 18 stycznia 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Radna Magdalena Walczak. Fot. Tomasz Skórzewski.

  Radni opozycji chcą wyjaśnień w sprawie remontu i wyposażenia gabinetu prezydenta Kalisza. Interpelacje w tej sprawie złożyła radna Koalicji Obywatelskiej, Magdalena Walczak

  - Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w związaną z przeprowadzonym remontem gabinetu prezydenta miasta tj. pomieszczeń o nr 20,21, 22 Ratusza. W związku z otrzymanym informacjami dotyczącymi kosztów remontu gabinetu Prezydenta Miasta Kalisza uprzejmie proszę o przekazanie pełnej dokumentacji projektowej, umowy z zawartej z firmą Inside Aleksandry Majtki-Małeckiej, umowy z wykonawcą remontu Przedsiębiorstwem Usługowym Dorota Lądowska oraz umów z firmą Meblart Jacek Czopik w zakresie przedmiotowego remontu.

  W związku z przekazaną informacją, że wykonawca branży budowlanej i dostawca mebli wyłonieni zostali w postępowaniach w ramach art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, uprzejmie proszę o udzielenie informacji jakie względy zadecydowały o podziale zamówienia w zakresie umowy z dostawcą mebli na dwie odrębne umowy, jedna na kwotę 73.800 zł, druga na kwotę 70.948,86 złotych. Kwestia ta ma istotne znaczenie w celu dokonania oceny, czy zasadnie dokonano zawarcia tych umów z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych. Proszę także o informacje, jakie względy zadecydowały o wyborze tych konkretnych wykonawców.

  Zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2020 roku wynosi 4,2693 zł. W konsekwencji tzw. próg bagatelności do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się wynosi w złotych 128.079 zł netto. 

  Tylko zamówienia i konkursy, które nie przekraczają tej kwoty nie podlegają ustawie prawo zamówień publicznych, nie ma w tym przypadku min. obowiązku zorganizowania przetargu publicznego.

  Przepis art. 32 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wskazuje na generalną zasadę, jaką winien kierować się zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, odnoszącą się do zakazu dzielenia zamówienia w sposób, który skutkowałby uniknięciem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Istotą wskazanego zakazu jest dyscyplinowanie jednostki zamawiającej do racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy, w zgodzie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nakazującą w art. 44 ust. 3, między innymi aby wydatki publiczne były dokonywane w sposób: celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

  W niniejszym przypadku mamy dwie odrębne umowy zawarte z firmą Meblart Jacek Czopik bez zachowania trybu ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia, które jednak zawarte były w tym samym miesiącu i realizowane w zasadzie w tym samym czasie. Powstaje zatem pytanie jakie względy zadecydowały o zawarciu w tym zakresie dwóch odrębnych umów?

  Co do wyłonienia wykonawców postępowaniach w ramach art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o wskazanie czy były zamieszczane zapytania ofertowe lub czy prowadzone było rozeznanie rynku tak, aby przy wyborze wykonawców zachowane zostały równego traktowania wykonawców i zapewniona była konkurencyjność wykonawców. Zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych nie zwalnia bowiem podmiotów sektora finansów publicznych realizujących zakupy do 30.000 Euro z zachowania zasad wskazanych w art. 44 ust.1-3 ustawy o finansach publicznych tj. czynienia tego w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

  Mieszkańcy miasta mają natomiast prawo do rzetelnej informacji co do sposobu wyboru wykonawców realizujących zamówienia finansowane z publicznych pieniędzy. Uprzejmie proszę również o udzielenie informacji, czy z tymi samymi podmiotami w roku 2019 i 2020 były zawierane także inne umowy, jeśli tak, to jaki był ich zakres przedmiotowy. Uprzejmie proszę także o podanie informacji, co stało się z dotychczasowym wyposażeniem remontowanych pomieszczeń, w szczególności z meblami, które zostały wymienione na nowe? Czy Urząd Miasta przed zawarciem umów analizował koszty ich ewentualnej renowacji? 


  Magdalena Walczak, Radna Rady Miasta Kalisza 

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.