AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 23 listopada 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

  1. Firma w Rososzycy, tel. 500 352 835

  zatrudni: Wędliniarza
  Wymagania: Doświadczenie na stanowisku.

   

  2. Firma w Kaliszu, e-mail: praca.pl@leviat.com
  zatrudni: Frezera
  Wymagania: Wykształcenie minimum średnie techniczne, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, nastawienie na współpracę i rozwój, bardzo dobra organizacja czasu pracy, gotowość do pracy w systemie zmianowym, wysoka świadomość wymogów bezpieczeństwa oraz jakości pracy, znajomość sterowania HAAS i/lub FANUC będzie dodatkowym atutem.

   

  3. Caritas w Kaliszu, tel. 62 757 36 83, 883 14 04 67
  zatrudni: Wychowawcę w świetlicy

  Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe pedagogiczne, mile widziany kurs wychowawcy, mile widziane doświadczenie. Umowa zlecenie, praca 4-5 godzin dziennie po południu. 

   

  4. Przychodnia w Kaliszu, tel. 603 983 814
  zatrudni: Lekarza weterynarii
  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, praktyka min. 1 rok.


  5. Meblex w Kaliszu, ul. Zachodnia 6-10 
  zatrudni: Pracownika biurowego
  Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość języka francuskiego w stopniu C-1.


  6. Szkoła w Kaliszu, e-mail: sp.olanka@onet.pl, tel. 881 933 678
  zatrudni: Rehabilitanta ruchowego / Fizjoterapeutę
  Wymagania: Wykształcenie kierunkowe.


  7. Firma w Kaliszu, tel. 62 505 71 03, e-mail: poland@newplast.net
  zatrudni: Pracowników produkcji
  Wymagania: Chęci do pracy. 


  8. Sklep w Kaliszu, tel. 509 396 196
  zatrudni: Sprzedawcę ½ etatu
  Wymagania: Możliwość przyuczenia do zawodu.


  9. Zakład w Opatówku, tel. 693 220 961
  zatrudni: Mechanika samochodowego
  Wymagania: Doświadczenie na stanowisku lub osoba po szkole do przyuczenia.


  10. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009
  zatrudni: Asystenta w dziale księgowości 
  Wymagania: Wykształcenie min. średnie ekonomiczne, doświadczenie nie wymagane - osoba do przyuczenia,  miejsce pracy Nowe Skalmierzyce.

   

  11. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009
  zatrudni: Młodszego operatora
  Wymagania: Brak wymagań. Miejsce pracy: Kalisz.


  12. Firma w Kaliszu, tel. 62 765 49 25, e-mail: rekrutacja@paulaingredients.com
  zatrudni: Specjalistę ds. oceny organoleptycznej wyrobu gotowego
  Wymagania: Wykształcenia wyższe kierunkowe, prawo jazdy kategorii B, mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, mile widziane doświadczenie w przemyśle spożywczym oraz znajomość zagadnień analiz organoleptycznych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi pakietu MS Office.

   

  13. Firma w Kaliszu, tel. 62 757 25 67, e-mail: elektrakalisz@op.pl
  zatrudni: Elektryka
  Wymagania: Wykształcenie kierunkowe, uprawnienia SEP do 1KV, mile widziane doświadczenie zawodowe.


  14. Firma w Kaliszu, tel. 62 757 25 67, e-mail: elektrakalisz@op.pl
  zatrudni: Pomocnika elektryka
  Wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe przy zakładaniu instalacji elektrycznej.

   

  15. Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, tel. 62 76 69 510, e-mail: sekretariat.kalisz@swws.edu.pl
  zatrudni: Młodszego instruktora działu informatyki i łączności - funkcjonariusz Służby Więziennej – praca w Kaliszu, ul. Wrocławska 193-195
  Wymagania: Wykształcenie: wykształcenie wyższe zawodowe studia licencjackie, inżynierskie na kierunku informatyka, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, bardzo dobra znajomość technologii PHP, umiejętność administrowania systemami sieciowymi i urządzeniami sieciowymi, zarządzanie usługą MS Office 365, umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnej technologii sieciowej, doświadczenie w wsparciu bezpośrednim i telefonicznym świadczonym dla użytkowników infrastruktury informatycznej, znajomość narzędzia do zarządzania treścią w Internecie WordPress; znajomość usług hostingowych, znajomość usługi Microsoft Actvie Directory, mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku informatycznym. Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:1) etapu wstępnego obejmującego: a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów, b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów),c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów),d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),f) sporządzenie arkusza oceny kandydata, g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego,2) etapu sprawdzającego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w sposób zapewniający anonimizację danych. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy 30 punktów;2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) 15 punktów. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Karmelicka 9 w Warszawie Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:- art. 38 -39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728);- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz.1631). Mianowanie: 4000zl. Realizacja zadań służby informatycznej, w tym wsparcie użytkowników końcowych oraz pomoc przy obsłudze rozproszonej infrastruktury informatycznej w dziale informatyki i łączności w systemie jednozmianowym. Wymagane dokumenty:1.podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega2.wypełniona ankieta personalna (druk ankiety personalnej znajdują się na stronie internetowej www.swws.edu.pl, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia 3.kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);4.kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);5.oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych (będącą załącznikiem nr 2 do ogłoszenia). Załączniki są dostępne pod adresem: https://swws.edu.pl/ -w zakładce BIP.
  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. osobiście w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawie, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Wiśniowa 50) z adnotacją Nabór na stanowisko młodszego instruktora działu informatyki i łączności. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.2. Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.4. Wszelkich Informacji w zakresie rekrutacji udziela się pod numerem telefonu 62 76 69 510W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 26 listopada 2021 r. Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

   

  16. Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, tel. 62 76 69 510, e-mail: sekretariat.kalisz@swws.edu.pl
  zatrudni: Młodszego referenta działu eksploatacyjnego - funkcjonariusz Służby Więziennej– praca w Kaliszu, ul. Wrocławska 193-195
  Wymagania: Wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, skrupulatność w pracy z dokumentami, praktyczna znajomość Excela, mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej. Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z: 1) etapu wstępnego obejmującego: a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów, b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów), c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów), d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów), f) sporządzenie arkusza oceny kandydata, g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, 2) etapu sprawdzającego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w sposób zapewniający anonimizację danych. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób: 1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy 30 punktów; 2) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Karmelicka 9 w Warszawie Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne: - art. 38 -39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728); - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz.1631). Mianowanie: 3100zł. Zakres: Realizacja zadań administracyjno-biurowych w dziale eksploatacji. Wymagane dokumenty: 1.podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega 2.wypełniona ankieta personalna (druk ankiety personalnej znajdują się na stronie internetowej www.swws.edu.pl, będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia 3.kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); 4.kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); 5.oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych (będącą załącznikiem nr 2 do ogłoszenia). 6.Załączniki są dostępne pod adresem: https://swws.edu.pl/ -w zakładce BIP. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. osobiście w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawie, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Wiśniowa 50) z adnotacją Nabór na stanowisko młodszego referenta działu eksploatacyjnego. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy złożonych dokumentów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 4. Wszelkich Informacji w zakresie rekrutacji udziela się pod numerem telefonu 62 76 69 510 W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 26 listopada 2021 r. Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

   

  17. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009, 609 640 772
  zatrudni: Monterów HBT / Monterów HIT2

  Wymagania: Miejsce pracy (Kalisz/Nowe Skalmierzyce).


  18. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009, 609 640 772
  zatrudni: Magazyniera
  Wymagania: Uprawnienia UDT na wózki widłowe, praca w Kaliszu.


  19. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009, 609 640 772
  zatrudni: Pracowników fizycznych

  Wymagania: Sortowanie i pakowanie bukietów kwiatowych, umowa zlecenie, praca w Rychnowie. 


  20. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009, 609 640 772
  zatrudni: Pracowników produkcyjnych

  Wymagania: Książeczka sanepidowska, praca w Kaliszu.


  21. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009, 609 640 772
  zatrudni: Pracowników produkcyjnych z uprawnieniami do obsługi wózka widłowego

  Wymagania: Książeczka sanepidowska, uprawnienia UDT na wózki widłowe.


  22. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl, tel. 724 341 009, 609 640 772
  zatrudni: Pracowników produkcji - koszy do zmywarek parowników i lodówek

  Wymagania: Motywacja do pracy. Praca w Kaliszu. 

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.