AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. 70 lat Archiwum Państwowego

DATA: 25 listopada 2021 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Prezydent Krystian Kinastowski i dyrektor Grażyna Schlender. Fot. kalisz.pl.

  Archiwum Państwowe w Kaliszu świętuje 70 lat istnienia. Z tej okazji w siedzibie placówki odbyły się uroczyste obchody jubileuszu.

  Kaliskie Archiwum zostało powołane zarządzeniem ministra oświaty z 21 lipca 1950 r. jako Oddział Powiatowy Archiwum Państwowego w Poznaniu. W marcu 1951 r. rozpoczęło swoją działalność w siedzibie przy ul. Parczewskiego 2. Przez dziesięciolecia zmieniały się nazwy urzędu i jego lokalizacja. Trwał jednakże nieustanny rozwój działalności, dzięki któremu dziś placówka świętuje jubileusz 70-lecia.

  Wśród osób zaproszonych na uroczystość znaleźli się m.in.: przedstawiciele kaliskiego samorządu z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele oraz Tadeuszem Skarżyńskim, przewodniczącym Rady Miasta Kalisza, a także reprezentanci parlamentu, władz wojewódzkich, gminnych, powiatowych, Archiwów Państwowych, instytucji kultury. - Archiwum Państwowe w Kaliszu gromadzi, przechowuje i upowszechnia dokumenty istotne dla dziejów naszego regionu. Jest strażnikiem historii naszej małej ojczyzny. Co bardzo ważne i co należy podkreślać na każdym kroku - Archiwum Państwowe w Kaliszu jest instytucją, z której korzystać może każdy z nas. W ostatnich latach coraz popularniejsze wśród mieszkańców są poszukiwania własnych przodków. Genealogia uczy nas nowego spojrzenia na historię zarówno Polski, jak i naszej rodziny. Daje szansę na refleksje i snucie wspomnień, uczy cierpliwości, organizacji pracy i wiary w odnalezienie niemożliwego, wreszcie buduje relacje wśród członków rodziny, znajomych, przyjaciół. Instytucją, która pomaga w poszukiwaniu własnych korzeni jest właśnie Archiwum Państwowe. To tutaj kolejni mieszkańcy Kalisza i regionu poznają swoją przeszłość i zaczynają inaczej patrzeć na wiele spraw. Wszystko dzięki temu, że dotarli do swoich źródeł. I właśnie - do źródeł. Archiwum Państwowe w Kaliszu organizuje rokrocznie konkurs dla dzieci i młodzieży „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”. Dzięki temu konkursowi młodzi ludzie w zupełnie inny niż w szkole sposób uczą się historii.Ale przede wszystkim przeżywają niesamowitą przygodę, związaną z poszukiwaniem korzeni swojej małej ojczyzny. A kto wie - być może przy okazji także z odkrywaniem tajemnic swoich przodków. Tym bardziej cieszę się, że mogę obejmować konkurs swoim patronatem. Podkreślić należy, że ta edukacyjna działalność Archiwum Państwowego w Kaliszu nie ogranicza się tylko do dzieci i młodzieży. Świętująca dziś swój jubileusz placówka ma także wiele innych propozycji dla każdego mieszkańca regionu. Dużą popularnością cieszą się wystawy, również te on-line, przypominające i odkrywające minione czasy, prelekcje, cykle filmowe. Bardzo cenię działalność naukową Archiwum. Jej przykładów jest wiele, a dzisiaj mamy prezentację jednego z nich. Opracowanie nieznanego dotąd szerzej przywileju kupców kaliskich z 1568 roku, które rzuca nowe światło na kolejną kartę w dziejach miasta. Archiwum, zresztą nie pierwszy raz, w ten sposób dopisuje historię naszego miasta - mówił Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.

  Podczas uroczystości został zaprezentowany film „Z przeszłością w przyszłość. 70 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu”. Odbyła się także promocja wydawnictwa „Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r.”, w opracowaniu Zofii Wojciechowskiej. „Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r.” to statut bractwa kramarskiego wystawiony przez burmistrza i rajców kaliskich, a także wójta i ławników sprawujących władzę sądowniczą. W jego tworzeniu uczestniczyli także cechmistrze bractw i rzemiosł miasta Kalisza. Statut ten reguluje życie społeczno-gospodarcze w mieście, ustala zasady, prawa i obowiązki kramarzy, przewiduje sankcje za niewłaściwe zachowanie.

  O randze dokumentu świadczy dołączona do niego pieczęć z 1568 roku odciśnięta w czerwonym wosku. Został on wystawiony z datą 25 czerwca 1568 r. Został zatwierdzony tylko przez władze miejskie i miał zapewnić prawo legalnego handlu na terenie miasta wyłącznie kupcom zrzeszonym w bractwie, właścicielom i dzierżawcom kramów, opłacającym podatki miejskie i państwowe. Był także narzędziem obrony tych kupców przed nieuczciwą konkurencją. Statut przewidywał możliwość egzekwowania prawa i związane z tym sankcje karne, m.in. kary pieniężne i w naturaliach, a nawet wykluczenie z bractwa. Statut porządkował też kwestię przynależności do bractwa.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.