AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Czy muszę płacić alimenty moim rodzicom?

  Adwokat Krzysztof LIberda

  Alimenty na rodziców? Czy i kiedy trzeba je płacić - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

   

  Panie Mecenasie, jestem dorosła, mam 42 lata, dobrze zarabiam, moi rodzice są na emeryturze, ich dochody nie są zbyt duże, ale wystarcza im na życie, znajomi straszą mnie, że będę musiała płacić rodzicom alimenty. Czy to prawda?

  Szanowna Pani, postaram się jak najrzetelniej odpowiedzieć na Pani pytanie. Przede wszystkim oczywiście Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje taka możliwość, w której to dzieci płacą alimenty rodzicom, o czym poniżej.

  Należy pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna i składa się na nią wiele czynników, jednak postaram się po krótce wyjaśnić sytuację, kiedy dzieci zobowiązane będą świadczyć na rzecz rodziców.

  Przede wszystkim obowiązek alimentacyjny członków rodziny wynika z art. 128 k.r.i.o. zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej (rodzic, dzieci, dziadkowie, wnuki itd.) oraz rodzeństwo.

  Co do zasady rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, a pozostałe w/w osoby zgodnie z art. 133 § 2 k.r.i.o. są uprawnione do żądania świadczenia alimentacyjnego tylko wtedy, gdy znajdą się w niedostatku.

  Oznacza to, że rodzic od dziecka nie może żądać alimentów w każdej sytuacji, ale tylko wtedy, gdy wykaże, że znajduje się w niedostatku.

  Pojęcie niedostatku nie zostało zdefiniowane w kodeksie rodzinnym i opiekunczym, należy je jednak rozumieć jako stan w którym ktoś nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, czyli np. w przypadku Pani rodziców – znajdą się oni w niedostatku kiedy dochody z ich emerytury nie będą wystarczające na pokrycie kosztów mieszkania, żywności i leków – czyli nie będą oni w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

  Jednocześnie, to że rodzice znajdą się w niedostatku nie oznacza, że będzie musiała Pani łożyć na ich utrzymanie. Pani dochody muszą być na takim poziomie, który pozwoli Pani na zaspokojenie potrzeb swoich i rodziców jednocześnie. Nigdy nie dojdzie więc do sytuacji w której sama wpadnie Pani w niedostatek przez płacenie alimentów na rzecz rodziców.

  Poza dwoma okolicznościami – brakiem niedostatku po stronie rodziców oraz brakiem możliwości finansowych ze strony dziecka, czyli w tym przypadku Pani, istnieje jeszcze jedna okoliczność wyłączająca obowiązek świadczenia na rzecz rodziców. Mowa o sytuacji w której świadczenie na rzecz rodziców byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jak już wspomniałem każda sytuacja traktowana jest indywidualnie, a więc nie ma katalogu przypadków w których rodzic łamie zasady współżycia społecznego i w związku z tym nie jest on uprawniony do żądania świadczenia alimentacyjnego. Powszechnie uznaje się, że do takich sytuacji należą np. niepłacenie alimentów przez rodzica na dziecko zanim to stało się pełnoletnie, znęcanie się nad dzieckiem itp.

  Podsumowując, obowiązek alimentacyjny dzieci na rzecz rodziców zależy od: tego czy rodzice znajdują się niedostatku, tego jakie możliwości zarobkowe mają dzieci i tego czy łożenie na rzecz rodziców nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.