AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty pracy z Kalisza i regionu

DATA: 27 września 2022 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

  1. Firma w Kaliszu, tel. 693 701 807

  zatrudni:

   

  Pomocniczego robotnika budowlanego

  Wymagania: Chęci do pracy, mile widziane doświadczenie. Praca w delegacji - woj. wielkopolskie.

  2. Sklep w Kaliszu, tel. 509 396 196

  zatrudni:

   

  Sprzedawcę

  Wymagania: Mile widziana książeczka sanepidowska oraz obsługa kasy fiskalnej, możliwość przyuczenia do zawodu.

   

  3. Przychodnia w Kaliszu, tel. 603 983 814

  zatrudni:

   

  Lekarza weterynarii

  Wymagania: Wykształcenie kierunkowe, praktyka min. 1 rok.

  4. Publiczne Przedszkole w Ociążu, tel. 62 762 21 16, e-mail: zsociaz@noweskalmierzyce.pl

  zatrudni:

   

  Nauczyciela wspomagającego dla ucznia ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

  Wymagania: Wykształcenie wyższe, kwalifikacje do edukacji dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Prowadzenie zajęć (12 godzin zegarowych tygodniowo). Zatrudnienie do 31.08.2024r.

   

  5. Spółka w Goliszewie, e-mail: rekrutacja@ceko.pl

  zatrudni:

   

  Pracownika odbioru surowca

  Wymagania: Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych

   

  6. Urząd Miasta Kalisza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Kaliszu - pok. 32, Główny Rynek 20

  zatrudni:

   

  Pracownika gospodarczego

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe (pożądane leśnictwo, rolnictwo lub pokrewne), prawo jazdy kat. B T.

   

  7. Spółka w Goliszewie, e-mail: rekrutacja@ceko.pl

  zatrudni:

   

  Pracownika ds. skupu surowca

  Wymagania: Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych, prawo jazdy kat. B.

  8. Szkoła podstawowa w Starej Kakawie, tel. 62 76 10 200, e-mail: spkakawa@op.pl

  zatrudni:

   

  Psychologa 8/22 etatu

  Wymagania: Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, umiejętność pracy z dziećmi, przygotowanie pedagogiczne.

   

  9. Firma z Warszawy, tel.505 497 232, e-mail: radoslaw.sikora@epropolska.com.pl

  zatrudni:

   

  Przedstawicieli handlowych (branża ubezpieczeniowa) – Kalisz

  Wymagania: Wykształcenie średnie, zaświadczenie o niekaralności, mile widziane prawo jazdy kat. B.

   

  10. Dom Dziecka w Kaliszu, tel. 62 760 19 66

  zatrudni:

   

  Psychologa ½ etatu

  Wymagania: Kwalifikacje -prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie pełni praw rodzicielskich; osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, obywatelstwo polskie, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego. Wymagania dodatkowe: znajomość prawa: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność, obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność i pracowitość BHP i ppoż, przestrzeganie przepisów prawa pracy.

  Dokumenty: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, ( dostępny w zakładce Do pobrania http://www.domdziecka.kalisz.pl/), ) list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o barku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, oświadczenie o posiadaniu pełni praw rodzicielskich. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 62 760 19 66. UWAGA: wynik postępowania rekrutacyjnego zostanie ustalony na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie złożonych dokumentów Wymagane dokumenty należy składać w godz. od 8 00 14 00 w Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu ul. Skarszewska 3/1 (dział administracyjno-księgowy - parter)) - w zaklejonych kopertach z dopiskiem DYREKTOR Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu - Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA- 0,5 etatu. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Domu Dziecka w Kaliszu (www.domdziecka.kalisz.pl).

   

  11. Stacja paliw w Dębe, tel.606 964 097, e-mail: sekretariat@paliwaolkop.pl

  zatrudni:

   

  Kasjera -sprzedawcę

  Wymagania: Książeczka sanepidowska.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.