AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty pracy z Kalisza i regionu

DATA: 13 grudnia 2022 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

  1. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

  zatrudni:

   

  Pracownika ochrony

  Wymagania: Wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, mile widziana osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy dla osób zainteresowanych dodatkową pracą.

   

  2. Salon w Kaliszu, tel. 696 55 65 33, e-mail: laurent@op.pl

  zatrudni:

   

  Fryzjera/ Fryzjerkę ½ etatu

  Wymagania: szkoła zawodowa- przygotowanie do zawodu fryzjera, umiejętność mycia włosów połączona z masażem, koloryzacji włosów, stylizacja: czesanie, ścinanie i układanie, mile widziane doświadczenie.

   

  3. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, e-mail: dk_sieradz@sw.gov.pl

  prowadzi nabór na:

   

  Młodszego psychologa

  Wymagania ogólne stawiane kandydatom: w służbie więziennej może pełnić służbę osoba:

  1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

  3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

  5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

  6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Planowane terminy przyjęcia do służby: od stycznia 2023r.

  Pozostałe wymagania na stanowisku: wykształcenie wyższe drugiego stopnia (tj. tytuł zawodowy magister lub równorzędny) na kierunku psychologia – wymóg niezbędny; mile widziana gotowość do prowadzenia edukacyjnych i terapeutycznych zajęć grupowych, ukończenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, szczególnie z zakresu mogącego mieć zastosowanie w resocjalizacji.

  Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-sieradzu-mlodszy-psycholog-dzialu-penitencjarnego

  4. Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp., ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 1, e-mail: dk_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

  prowadzi nabór na:

   

  Młodszego referenta ds. organizacyjno prawnych (funkcjonariusz SW)

  Wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

  Wymagania dodatkowe na stanowisku: 1) Preferowane wykształcenie wyższe/ studia podyplomowe/ kursy specjalistyczne z zakresu: prawa, administracji, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, zarządzania lub pokrewne. 2) Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office, 3) Mile widziane doświadczenie w obszarze administracji, kadr, zamówień publicznych oraz pracy biurowej, znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy. 4) Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych.

  Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

   

  1) podanie o przyjęcie do służby, adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega oraz numeru telefonu i adresu e-mail kandydata;

  2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);

  3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

  4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – od świadectwa ukończenia szkoły średniej włącznie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

  5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);

  6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. przeniesienie do rezerwy – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

  7) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

   

  Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia: 28.12.2022 r.:

  • przesłać pocztą elektroniczną skany ww. dokumentów na adres:

  1. kandydaci do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.: dk_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

  ALBO

  • złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) albo w siedzibie jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30),

  ALBO

  • przesłać pocztą/ kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) albo na adres jednostki, do której kandydat aplikuje (adres wskazany na początku ogłoszenia)

   

  Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim-mlodszy-referent-ds-organizacyjno-prawnych

   

  5.Firma w Kaliszu, tel. 501 325 333

  zatrudni:

   

  Prasowaczkę

  Wymagania: Doświadczenie na stanowisku.

  6. Firma w Kaliszu, tel. 501 325 333

  zatrudni:

   

  Szwaczki

  Wymagania: Mile widziane doświadczenie na stanowisku, umiejętność szycia na stebnówce lub overlocku. Szycie konfekcji damskiej pozycjami.

   

  7. Muzeum w Kaliszu, e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

  zatrudni:

   

  Opiekuna ekspozycji

  Wymagania: Wykształcenie min. średnie, obsługa kasy fiskalnej, wysoka kultura osobista. Zakres: Utrzymywania czystości na terenie muzeum (prace porządkowe na terenie obiektu). Udostępnianie ekspozycji zwiedzającym. Nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów. 4. Sprzedaż wydawnictw muzealnych i innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym. Udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych oraz innych wydarzeń na terenie muzeum. Miejsce pracy: siedziba główna MOZK w Kaliszu, ul. Kościuszki 12. Umowa o pracę w zastępstwie, zatrudnienie od 01.01.2023r. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny podpisane. Posiadanie min. średniego wykształcenia. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie. Podpisana odręcznie klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście do muzeum (ul. Chopina 23, Kalisz siedziba tymczasowa na czas remontu) lub przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 16.12.2022 r.

   

  8. Salon w Kaliszu, e-mail: ubezpieczenia.kalisz@domcar.pl, tel. 62 768 19 16

  zatrudni:

   

  Magazyniera - sprzedawcę części samochodowych

  Wymagania: Mile widziane doświadczenie, rzetelność, uczciwość, dyspozycyjność do pracy w sobotę, umiejętność pracy w zespole.

   

  9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1, e-mail: mops.doa@mops-kalisz.pl

  zatrudni na poniższe stanowiska:

   

  - Fizjoterapeutów wymagane studia wyższe odpowiedniej specjalności

  - Opiekunów wykształcenie min. średnie

  - Pielęgniarki wykształcenie wyższe kierunkowe

  - Psychologów wykształcenie wyższe kierunkowe

  - Terapeutów zajęciowych ukończona szkoła policealna odpowiedniej specjalności lub dyplom w zawodzie

  - Asystentów osób niepełnosprawnych wymagany dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowych.

   

  Miejsce pracy: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kaliszu, data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.02.2023r.

  Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji osobiście lub drogą mailową wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

   

  10. Firma w Kaliszu, tel. 512 274 506

  zatrudni:

   

  Szwaczki

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia. Szycie koszul pozycjami.

   

  11. Firma w Kaliszu, e-mail: rekrutacja@gunnebo.com

  zatrudni:

   

  Koordynatora projektu

  Wymagania: Wykształcenie średnie, biegła znajomość języka niemieckiego umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej (projekty dot. instalacji technicznych), znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Zakres: Administracyjna obsługa projektów przy ścisłej współpracy z działem serwisu, przygotowywanie niezbędnych dokumentów ofertowych za pośrednictwem systemu ERP D365, opracowywanie dokumentacji technicznej i kalkulacja ofert projektowych.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.