AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 14 marca 2023 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

  1. Kancelaria w Kaliszu, ul. Przechodnia 6/2

  zatrudni:

   

  Sekretarkę / Sekretarza

  Wymagania: Wyksztalcenie średnie lub wyższe, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, komunikatywność, umiejętność pracy z klientem, samodzielność, dobra organizacja pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

   

  2. Firma w Kaliszu, e-mail: sekretariat@antczak.pl

  zatrudni:

   

  Cieślę - Praca na terenie budów w okolicach Kalisza.

  Wymagania: Mile widziane wykształcenie budowlane, mile widziane wykształcenie budowlane, dobra kondycja fizyczna, punktualność, rzetelność, doświadczenie na podobnym stanowisku.

   

  3. Firma w Kaliszu, e-mail: sekretariat@antczak.pl

  zatrudni:

   

  Murarzy - Praca na terenie budów w okolicach Kalisza.

  Wymagania: Mile widziane wykształcenie budowlane, mile widziane wykształcenie budowlane, dobra kondycja fizyczna, punktualność, rzetelność, doświadczenie na podobnym stanowisku.

  4. Firma w Kaliszu, e-mail: sekretariat@antczak.pl

  zatrudni:

   

  Pomocników budowlanych -  Praca na terenie budów w okolicach Kalisza.

  Wymagania: Mile widziane wykształcenie budowlane, mile widziane wykształcenie budowlane, dobra kondycja fizyczna, punktualność, rzetelność, doświadczenie na podobnym stanowisku.

  5. Publiczne przedszkole w Kaliszu, tel. 62 753 23 15

  zatrudni:

   

  Głównego księgowego

  Wymagania niezbędne: ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, wykazuje znajomość przepisów ustaw: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, przepisów wykonawczych z zakresu wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społecznego pracowników, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe, posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego, odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista, wymagane w stopniu dobrym posługiwanie się pakietem Microsoft Office, programami księgowym, kadrowymi, płacowymi, obsługa programu Płatnik, PABS, SIO.

  Jednocześnie informujemy o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku, w którym mieści się Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ,,RAZEM w Kaliszu, stanowisko związane z pracą przy komputerze.

  Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny; 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe; 7. oświadczenie o niekaralności; 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289); Osoba wybrana do zatrudnienia w drodze konkursu będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności oraz orzeczenia o stanie zdrowia.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku godz. 15:00 na adres: Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ,,RAZEM, ul. Widok 98A , 62-800 Kalisz w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ,,RAZEM w Kaliszu Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ,,RAZEM w Kaliszu w dniu 5 maja 2023 roku. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ,,RAZEM w Kaliszu przy ulicy Widok 98A Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://pp19kalisz.bip.wikom.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ulicy Widok 98A, 62-800 Kalisz w terminie do dnia 19 maja 2023 roku.

  Treść ogłoszenia: https://pp19kalisz.bip.wikom.pl/strona/oferty-pracy

   

  6. Firma w Kaliszu, tel. 691 599 264, 663 084 728

  zatrudni:

   

  Magazyniera

  Wymagania: Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera. Mile widziany emeryt, rencista, możliwość podjęcia pracy na umowę zlecenie.

   

  7. Firma w Kaliszu, tel. 728 844 980

  zatrudni:

   

  Operatora wtryskarki

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, możliwość przyuczenia do zawodu.

   

  8. Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 211,

  tel. 61 831 24 79, e-mail: ofertypoznan@ohp.pl

  zatrudni

   

  Doradcę zawodowego – miejsce pracy Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w CEiPM w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10

  Wymagania: Wykształcenie wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy, prawo jazdy kat. B; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, umiejętność planowania pracy własnej oraz pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; kreatywność, innowacyjność i chęć kształcenia ustawicznego; znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego.

  CV; list motywacyjny; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje; referencje z ostatniego miejsca zatrudnienia .

   

  9. Sąd Okręgowy w Kaliszu,  tel. 62 76 57 849

  Prowadzi nabór na

   

  Staż urzędniczy do Wydziału Orzeczniczego

  Wymagania: Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, która ma pełną zdolność do czynności prawnych; o nieposzlakowanej opinii; która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Wymagania niezbędne określone są w art. 2 pkt. 1-6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 577 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (tj. Dz. U. z 2022r., poz.2425 ze zm.). Wymagania dodatkowe; umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania ze słuchu, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, znajomość Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 577 ze zm.), znajomość Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 217 ze zm.), znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2514ze zm.), znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019r. poz.138 ).

  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów: podanie o przyjęcie na w/w stanowisko (wraz z oznaczeniem konkursu) adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu, zawierające dane kontaktowe, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną. Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Kopie dokumentów winny być opatrzone adnotacją Kopia, za zgodność z oryginałem i podpisem kandydata. Wzory kwestionariusza osobowego i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.kalisz.so.gov.pl Termin i miejsce złożenia dokumentów Pełną dokumentację zgłoszenia udziału w konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Kaliszu należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy (imię i nazwisko kandydata) z dopiskiem Konkurs Nr K-1100.1.2023 w terminie do dnia 15 marca 2023 r.: - bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Kaliszu , Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz na Biurze Podawczym w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00, lub - przesłać drogą pocztową na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

  Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na; (https://kalisz.so.gov.pl/konkurs-dla-kandydatow-na-staz-urzedniczy-do-wydzialu-orzeczniczego-w-sadzie-okregowym-w-kaliszu-nr-k-1100-12023,new,m2,241,266.html,217)

   

  10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kaliszu, ul. A. Kordeckiego 19, tel.  62 502 35 55

  zatrudni:

   

  Fizjoterapeutę

  Wymagania: Uprawnienia do prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2022.168), mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Umowa zlecenie.

   

  11. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w  Kaliszu, ul. Cegielniana 6,  tel. 62 753 57 78

  zatrudni:

   

  Pracownika socjalnego ¾ etatu

  Wymagania: Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: a. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, b. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: - pedagogika, - pedagogika specjalna, - politologia, - polityka społeczna, - psychologia, - socjologia, - nauki o rodzinie, d. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 1 lit. c. 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: - ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, - ustawy o pracownikach samorządowych - Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych, - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy - ustawy o ochronie życia psychicznego, - ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wymagania dodatkowe: 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, 3. gotowość podjęcia pracy, 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole, 5. odporność na stres, 6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność, 7. dyspozycyjność i zaangażowanie, 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, 9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji i nawiązywania kontaktów. Wynagrodzenie według regulaminu wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych. stawka miesięczna według wymiaru etatu plus dodatek terenowy proporcjonalny do etatu. Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat: 1. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2. podpisane własnoręcznie podanie, 3. podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy), 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy. Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 1. Termin składania dokumentów: 24.03.2023 r. do godz. 15:00 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego, w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Cegielniana 6 w godzinach pracy placówki ( 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą z dopiskiem Nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do DDPS. 3. Oferty, które wpłyną do DDPS w Kaliszu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna). Dodatkowe informacje na temat zatrudnienie można uzyskać po nr telefonu 62 753 57 78 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2022 r., poz. 530).

   

  12. Firma w Kaliszu, tel. 535 997 955

  zatrudni:

   

  Rejestratorkę medyczną

  Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie zawodowe na stanowisku.

   

  13. Firma w Kaliszu, tel. 535 997 955

  zatrudni:

   

  Księgową

  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie zawodowe na stanowisku.

   

  14. Firma w Gałązkach Wielkich, tel. 62 762 01 33, e-mail: ksiegowosc@orlowski.com.pl

  zatrudni:

   

  Główną księgową

  Wymagania: Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse i księgowość), doświadczenie min. 3 letniego w prowadzeniu pełnej księgowości, znajomości programu OPTIMA, dyspozycyjność i zaangażowanie.

   

  15. Firma w Gałązkach Wielkich, tel. 62 762 01 33, e-mail: ksiegowosc@orlowski.com.pl

  zatrudni:

   

  Specjalistę ds. kadr i płac 1/2 etatu

  Wymagania: Wykształcenie min. średnie, umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość programu OPTIMA i PŁATNIK, min 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisk

   

  16. PCK w Kaliszu,  tel. 695 260 704

  zatrudni:

   

  Opiekuna osoby starszej

  Wymagania: Doświadczenie w pracy z osobą wymagającą opieki, dyspozycyjność.

   

  17. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

  zatrudni:

   

  Pracowników ochrony- imprezy masowe

  Wymagania: Mile widziane kwalifikacje oraz doświadczenie, mile widziane osoby niepełnosprawne. Umowa zlecenie.

   

  18. Restauracja w Kaliszu,  tel. 730 730 590

  zatrudni:

   

  Kucharza

  Wymagania: Doświadczenie na stanowisku.

   

  19. Restauracja w Kaliszu,  tel. 730 730 590

  zatrudni:

   

  Kelnera / Kelnerkę

  Wymagania: Komunikatywność, obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, mile widziane doświadczenie w gastronomii.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.