AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. O wyroku w zawieszeniu

  Mecenas Krzysztof Liberda.

  - Panie Mecenasie, mojemu partnerowi Sąd dał wyrok w zawieszeniu, kiedy Sąd będzie mógł go odwiesić? - pyta pani Jola, czytelniczka naszego portalu.

  - Wymierzając osobie oskarżonej karę pozbawienia wolności, Sąd istotnie ma możliwość jej warunkowego zawieszenia. Najczęściej takie wyroki zapadają, gdy sędzia uzna, że jest to wystarczające rozwiązanie, które będzie w stanie zapobiec dokonywaniu dalszych czynów zabronionych przez skazanego.

  Odwieszenie kary pozbawienia wolności nazywane jest fachowo zarządzeniem wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. O tym, kiedy wykonuje się warunkowo zawieszoną karę mówią przepisy Kodeksu karnego. Według obowiązujących przepisów, podstawy do odwieszenia kary można podzielić na obligatoryjne (czyli takie, które są niezależne od uznania sądu) lub fakultatywne (czyli takie, w których sąd sam decyduje, czy kolejne przewinienie oskarżonego było na tyle naganne, że niezbędne do osiągnięcia celów kary będzie zniesienie zawieszenia i konieczność odbycia kary w więzieniu).

  Obligatoryjnie kara zostanie odwieszona wskutek rażącego naruszenia prawa przez skazanego w okresie próby, w szczególności, gdy skazany popełnił przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne podobne do tego, za które został już skazany lub zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. Inną okolicznością, która spowoduje zarządzenie wykonania kary będzie sytuacja, w której sądowy kurator zawodowy udzielił skazanemu pisemnego upomnienia, a po udzieleniu takiego upomnienia skazany nadal dopuszcza się nagannych zachowań, 

  Fakultatywne zarządzenie wykonania kary jest indywidualną decyzją sądu, przy czym musi ona mieścić się w obowiązujących przepisach prawa - Kodeksu karnego. Z tego rodzaju odwieszeniem mamy najczęściej styczność w dwóch przypadkach. Po pierwsze - gdy osoba w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełniając inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1 k.k. (tzn. umyślne, ale niepodobne do poprzedniego; umyślne podobne do poprzedniego, za które został skazany, ale na inną karę niż bezwzględne pozbawienie wolności; przestępstwo nieumyślne). Sąd może odwiesić karę pozbawienia wolności także wtedy, gdy dana osoba rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności, gdy popełniła przestępstwo (jakiekolwiek) w okresie po wydaniu wyroku skazującego na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a przed jego uprawomocnieniem się. Co ważne - fakultatywne zarządzenie wykonania zawieszonej kary następuje wtedy, gdy po zajściu powyższych okoliczności sąd uzna, że tylko w ten sposób może zapobiec kolejnemu złamaniu prawa przez skazanego i tylko w takiej formie widzi szansę na jego resocjalizację.

  Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu daje skazanemu możliwość stosunkowo normalnego funkcjonowania, wyłączając z tego oczywiście możliwość wykonywania zawodu, do którego niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności. Taki rodzaj kary ma odpowiadać ciężarowi przewinienia, jakiego dopuścił się skazany. Istnieje bowiem możliwość, że umieszczenie danej osoby w zakładzie karnym za przewinienie, za które obecnie można zawiesić wykonanie kary, przyniosłoby skutek odwrotny od zamierzonego.

  Mam nadzieję, że udało mi się pomóc. 

  Mecenas Krzysztof LIBERDA

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.